Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met particuliere klanten van BLIS Containerschoonmaak.
1.2 BLIS Containerschoonmaak behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
1.3 In alle overige zaken beslist de directie van BLIS Containerschoonmaak.

Artikel 2 – Rechten en plichten van de klant

2.1 Colportage
Indien aanmelding heeft plaatsgevonden middels een werver die aan de deur is geweest (colportage), kan deze overeenkomst ongedaan worden gemaakt binnen 8 dagen na dagtekening van de aanmeldingsbon. Dit kan het beste per aangetekende brief of briefkaart geschieden. De opzegging moet worden gestuurd naar het adres dat op de voorzijde van de aanmeldingsbon is vermeld. Na het verlopen van deze termijn, heeft u een overeenkomst voor minimaal tien schoonmaakbeurten.
2.2 Schoonmaakdata
In het abonnement dat u toegestuurd krijgt staan de schoonmaak data vermeld. Op deze data dient de container na lediging op dezelfde plaats te blijven staan. Wij komen zo snel als mogelijk (in ieder geval dezelfde dag) uw container schoonmaken.
2.3 BLIS sticker
De sticker(s) die u ontvangt, zijn eigendom van BLIS Containerschoonmaak en dienen na ontvangst duidelijk zichtbaar bovenop het deksel van de container te worden geplakt. Bevinden de stickers zich niet op de juiste plaats, dan zal de schoonmaker de container niet herkennen en dus niet schoonmaken. Mist u door deze oorzaak uw schoonmaakbeurt dan vervalt deze en geldt geen recht op restitutie van het abonnementsgeld.
2.4 Adreswijziging
Een adreswijziging dient minimaal een maanden van tevoren schriftelijk medegedeeld te worden. Indien reiniging op het nieuwe adres mogelijk is, zullen de nieuwe stickers naar dit adres gestuurd worden en de reiniging zal daar voortgezet worden. Indien, door het niet in acht nemen van bovengenoemde termijn, één of meerdere schoonmaakbeurten gemist worden, vervalt deze.
2.5 Overmacht
Mocht BLIS door overmacht de containers niet kunnen schoonmaken dan word de schoonmaakbeurt niet in rekening gebracht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan:
• Weersomstandigheden waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is containers schoon te maken;
• Oponthoud door onvoorziene verkeerssituaties;
• Defect aan schoonmaakwagen, welke niet redelijkerwijs was te voorkomen;
• Weeralarm afgegeven door het KNMI;
• Overige externe door het bedrijf niet te beïnvloeden factoren.
Bij een defect aan de schoonmaakwagen zult u hierover altijd schriftelijk worden geïnformeerd (binnen zeven dagen) . Bij vorst overdag en bij nachtvorst die te lang aanhoud of te streng is krijgt u geen schriftelijke bevestiging.
2.6 De container dient tot 19.00 uur aan de straatkant te staan.
2.7 U dient de herkenningstekens conform de BLIS richtlijnen in stand te houden.
2.8 Uw container dient goed leeg te zijn, anders kunnen wij deze niet reinigen. Hiervoor kan BLIS niet aansprakelijk gesteld worden.
2.9 BLIS is niet aansprakelijk voor enige schade aan de container, welke zou zijn toegebracht tijdens of door het schoonmaken van de container. Het bedrijf is voor enige gevolgschade, voortvloeiend uit het niet tijdig, dan wel niet correct schoonmaken van de container.
2.10 Klachten betreffende het schoonmaken, althans het niet correct schoonmaken dienen zo spoedig mogelijk na de aangegeven schoonmaakbeurt, ten laatste binnen zeven dagen, gemeld te worden. Na afloop van deze termijn kunnen eventuele aanspraken niet meer geldend gemaakt worden.

Artikel 3 Tarieven en betalingen

3.1 U machtigt BLIS Containerschoonmaak voor het afschrijven van het abonnementsgeld via automatische incasso van uw bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen met BLIS Containerschoonmaak.
3.2 Betalingen dienen uiterlijk voor de 15e van de eerste contractmaand voldaan te zijn.
3.3 Blijft tijdige betaling achterwege, dan is door de debiteur 15% incassokosten verschuldigd over de hoofdsom, onverminderd overige te maken kosten, zowel in als buiten rechte en door het bedrijf geleden schade. Mocht u alsnog niet betalen, dan zijn wij genoodzaakt het abonnement stop te zetten. Let wel, uw betalingsverplichting vervalt hierbij niet.
3.4 BLIS Containerschoonmaak is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen.

Artikel 4 Opzeggen

4.1 Aanmeldingen gelden voor minimaal tien schoonmaakbeurten en worden stilzwijgend verlengd.
4.2 Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden uiterlijk twee maanden voor het ingaan van de nieuwe abonnementsperiode. Dit kunt u het beste doen via een brief of briefkaart.
4.3 Bij opzegging van een lopend contract zal het resterende abonnementsgeld niet kunnen worden teruggevorderd.
4.4 BLIS behoudt zich het recht voor het abonnement eenzijdig te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

Artikel 5 Slotbepalingen

5.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
5.2 Nadat een klacht door het bedrijf is afgewezen dient een eventuele rechtsvordering tegen het bedrijf binnen drie maanden ingesteld te worden.